Kalendarium

Piątek, 2018-12-14

Imieniny: Alfreda, Izydora

Statystyki

 • Odwiedziny: 258773
 • Do końca roku: 17 dni
 • Do wakacji: 189 dni

Z KAPITAŁEM W ŚWIAT

 

                    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  

 Od września 2013 roku  w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny pn. „Z kapitałem w świat”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Na realizację projektu Fundacja pozyskała środki finansowe w wysokości  415 588,25  PLN z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Celem Projektu  realizowanego przez Fundację „Edukator” w partnerstwie z fundacją na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacją z Uśmiechem” jest rozwój kompetencji kluczowych u uczniów poprzez organizację szeregu zajęć dodatkowych.

Grupę docelową Projektu  stanowi 36 uczniów uczęszczających do klasy „0” oraz do klas IV-VI.  Projekt zapewnia równy dostęp do zajęć dla wszystkich uczniów, bez względu na płeć.

Uczestnicy projektu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności w ramach zorganizowanych na terenie szkoły zajęć dodatkowych, takich jak: 

 • język ojczysty
 •  język angielski
 • Klub Młodego Odkrywcy ( w tym zajęcia matematyczno-przyrodnicze i naukowo-techniczne)
 • zajęcia  ITC w praktyce
 • chór szkolny
 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym

Dodatkowo dla uczniów klasy „0” zorganizowano zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej, w tym

 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastykę korekcyjną
 • Ruch Rozwijający
 • zajęcia Metodą Dobrego Startu

W ramach projektu zastało zakupione wyposażenie  sal  lekcyjnych i wiele pomocy dydaktycznych, w tym min. :

 • tablica interaktywna z laptopem,
 • urządzenie wielofunkcyjne A3,
 • aparaty cyfrowe dla uczestników zajęć,
 • sprzęt nagłośnieniowy,
 • odtwarzacze CD,
 • szafki z instrumentami muzycznymi,
 • stolik z akcesoriami sportowymi,
 • stoły prostokątne i krzesełka przedszkolne,
 • klocki piankowe,
 • podręczniki.

W ramach zajęć z chóru szkolnego uczniowie wraz z opiekunami przygotowali występ muzyczno-wokalny z okazji Dnia Babci i Dziadka, który zaprezentowali w kościele parafialnym w Obiechowie w styczniu br. Z kolei w ramach Klubu Młodego Odkrywcy uczestniczyli w lutym br. W wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie obejrzeli w Planetarium seans 3D pt. „Na skrzydłach marzeń” oraz spędzili miło czas w Laboratoriach CNK. Ciekawą atrakcją wyjazdu było również podziwianie panoramy Warszawy z XXX piętra Tarasu Widokowego w Pałacu Kultury i Nauki.

Przed nami jeszcze wiele zajęć i atrakcji podczas realizacji projektu, gdyż będzie kontynuowany przez 2 lata szkolne tj. od IX.2013 r. do VI 2015 r.

 


 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU W OKRESIE     
01 X - 31 XII 2014 r.

 

Zadanie 1.  Na językach

W ramach zadania 1:

W bieżącym okresie w ramach zadania odbywały się zajęcia z języka ojczystego dla beneficjentów ostatecznych z klas IV-VI oraz z języka obcego – angielskiego dla beneficjentów ostatecznych z kl. „0” i klas IV-VI. Wszystkie uczennice i uczniowie uczestniczą w zajęciach zgodnie z zasadami równości szans.

 • Zajęcia z języka obcego – angielskiego odbywały się w 3 grupach. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla grupy, czyli 3 godziny w tygodniu. W bieżącym okresie odbyło się  36 godz. Program zajęć jest dostosowany do uczniów o określonym na początku realizacji zajęć stopniu zaawansowania znajomości języka i systematycznie realizowany. W ramach realizowanych zajęć z języka angielskiego w klasach IV-VI uczniowie przede wszystkim wzbogacali zasób słownictwa, prowadzili dialogi, wypowiadali się w języku obcym. Doskonalą także swe umiejętności językowe poprzez poznawanie kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych. Natomiast dzieci z kl.”0” przede wszystkim uczą się języka obcego poprzez ciekawe i dostosowane do ich wieku oraz możliwości edukacyjnych zabawy i ćwiczenia. Oswajają się ze słownictwem, wymową, także na podstawie gier i piosenek. Do zajęć z języka angielskiego zakupiono podręczniki dla beneficjentów ostatecznych.
 • Zajęcia z języka ojczystego odbywały się w 2 grupach. Zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla grupy, czyli 2 godziny w tygodniu. W bieżącym okresie rozliczeniowym odbyło się  24 godz.  Podczas zajęć z języka ojczystego uczniowie mają możliwość wzbogacenia języka, zasobu słownictwa, ćwiczą zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Uczestnicy zajęć rozwijają szereg umiejętności, głównie doskonalili umiejętności redagowania form wypowiedzi ustnej i pisemnej, rozwijają umiejętności w zakresie wielofunkcyjności słów oraz świadomego ich używania. Do zajęć z języka ojczystego zakupiono podręczniki dla beneficjentów ostatecznych.

 

 

Prowadzący zajęcia skrupulatnie realizują autorskie programy nauczania. Do każdego rodzaju zajęć prowadzone są na bieżąco dzienniki zajęć dodatkowych. Do zajęć zakupiono materiały biurowe.
Zajęcia w równym stopniu dostępne są dla dziewcząt i chłopców realizując w ten sposób zasadę równości szans.
 
Zadanie 2. Klub Młodego Odkrywcy
W ramach zadania 2:
W bieżącym okresie w ramach zadania odbywały się zajęcia koła matematyczno-przyrodniczego oraz zajęcia koła naukowo-technicznego.
 • Zajęcia koła matematyczno-przyrodniczego odbywają się w wymiarze 1 godz. tygodniowo dla grupy. W bieżącym okresie odbyło się 24 godz.
 
 •  Zajęcia naukowo-techniczne odbywają się w wymiarze 1 godz. tygodniowo dla grupy. W bieżącym okresie odbyło się 24 godz.

 

 

  

 

 

 

  

W ramach Klubu Młodego Odkrywcy uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy z przyrody, fizyki, matematyki, chemii i nauki, techniki.
 
Autorskie programy nauczania zajęć, poprzez realizację doświadczeń, wykraczają poza programy realizowane w szkole i zawierają następujące bloki tematyczne: robotyka, optyka, akustyka,  elektryczność i magnetyzm.
 
Do zajęć prowadzone są na bieżąco dzienniki zajęć dodatkowych. Do zajęć zakupiono również materiały biurowe.
 
Zajęcia w równym stopniu dostępne są dla dziewcząt i chłopców realizując w ten sposób zasadę równości szans.
 

 

Zadanie 3. ICT w praktyce

 

W ramach zadania 3:

 

Realizowano zajęcia ICT w praktyce dla uczniów klas IV-V na zasadach powszechnej dostępności. W zajęciach uczestniczyli wszyscy zrekrutowani uczniowie zgodnie z zasadami równości płci, tworzący grupę I liczącą 14 uczestników.

 

 

 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, a w całym okresie rozliczeniowym odbyło się 12 godz. zajęć.

W ramach zajęć wykorzystuje się elementy techniki fotografii cyfrowej do poszerzenia wiedzy z zakresu informatyki. Uczniowie uczą się prawidłowo wykonywać zdjęcia aparatem cyfrowym,  szczególnie  w terenie, obsługiwać aparaty, a następnie uczą się techniki obróbki własnoręcznie wykonanych zdjęć za pomocą programów komputerowych.

 

Prowadzący realizuje autorski program nauczania, a zajęcia dokumentowane są  na bieżąco w dzienniku zajęć dodatkowych. Do zajęć zakupiono potrzebne materiały biurowe.

 

Zadanie 4 Chór szkolny

W ramach zadania 4:

W zadaniu uczestniczyli uczniowie i uczennice z kl. 0 i IV-VI. Utworzono 3 grupy. Zajęcia były prowadzone w grupach łącznie w wymiarze 2 godz. tygodniowo, a w okresie rozliczeniowym zrealizowano 20 godz. prób chóru.  

Nauczyciel prowadzący zajęcia realizuje autorski program nauczania, którego podstawową formą realizacji są próby chóru i rozwój ekspresji artystycznej, a zajęcia dokumentuje na bieżąco w dzienniku zajęć dodatkowych.

Zajęcia w równym stopniu dostępne są dla dziewcząt i chłopców realizując w ten sposób zasadę równości szans.

 

Zadanie 5. Zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej dla uczniów kl. „0”

W ramach zadania 5:

 

Zadanie 5 obejmuje wiele zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do kl.0.

W różnych zajęciach uczestniczy 9 dzieci, w tym 5 chłopców i 4 dziewczynki. Zajęcia w równym stopniu dostępne są dla dziewcząt i chłopców realizując w ten sposób zasadę równości szans.

W ramach zadania realizowane są następujące zajęcia: zajęcia Metodą Dobrego Startu, zajęcia z Ruchu Rozwijającego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne.

Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli zgodnie z kompetencjami, doświadczeniem, wiedzą merytoryczną.

Do każdego rodzaju zajęć wykwalifikowana kadra realizuje autorskie programy nauczania, a zajęcia dokumentuje na bieżąco w dziennikach zajęć dodatkowych. 

Wszystkie zajęcia prowadzone dla dzieci z klasy „0” mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wprowadzenie uznanych metod wspomagania uczenia się. Uczestnicy zajęć poprzez zabawę z muzyką, piosenką nabywają umiejętności szkolne, rozwijają ekspresję artystyczną, percepcję  i koordynację ruchowo-wzrokową i manualną.

Do zajęć zakupiono różnorodne materiały biurowe.

W obecnym okresie zrealizowano:

- Zaj. MDS – 11 godz.

- Zaj. RR – 11 godz.

- Zaj. logopedyczne – 20 godz.

- Zaj. gimnastyki korekcyjne j- 13 godz.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 6. Szkolny Ośrodek Kariery

W ramach zadania 6:

W ramach zad. 6 działa Szkolny Ośrodek Kariery, którego funkcjonowanie określa Regulamin.

 W tym zadaniu odbywały się indywidualne zajęcia z pedagogiem (dyżur pedagoga) udzielający indywidualnych porad oraz zajęcia z doradcą zawodowym, które przygotowują uczniów do samodzielnego poszukiwania wiedzy zawodowej, pozwalają określić własne zainteresowania i predyspozycje zawodowe, określić swoje mocne i słabe strony, zdolności, a także pozwalają w sposób dokładny poznać wiele różnorodnych zawodów; uczestniczą w nich uczniowie kl. IV-VI. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. W tym okresie rozliczeniowym odbyło się 12 godz. zajęć poradnictwa zawodowego oraz 240 godz.  dyżuru pedagoga. Do zajęć zakupiono materiały biurowe.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego i pedagoga, którzy prowadzą na bieżąco dzienniki zajęć dodatkowych i karty doradcze.

 

 

 

Zajęcia w równym stopniu dostępne są dla dziewcząt i chłopców realizując w ten sposób zasadę równości szans.
  
Zadanie 7. nie dotyczy
 
Zadanie 8. Zarządzanie projektem
W okresie od 1.10.-31.12.2014 roku prowadzone były bieżące sprawy związane z zarządzaniem projektem.
Personel Projektu na bieżąco wykonywał powierzone mu obowiązki zgodnie z kompetencjami i zapisami w projekcie.
 
W dalszym ciągu:
Koordynator – sprawuje całościowy nadzór na realizacją projektu w tym nad kadrą pedagogiczną, koordynuje pracą zespołu projektowego, czuwa nad budżetem projektu, kompletuje niezbędną dokumentację projektu, odpowiada za realizację zasady konkurencyjności, wybór oferentów, nadzór nad zakupami, nadzór nad sprawozdawczością finansową.
 
Asystent Koordynatora – odpowiada za monitoring projektu, współpracuje ściśle z koordynatorem, wspiera specjalistę ds. rozliczeń, oznacza sprzęt, promocje projektu , obsługę techniczną projektu, raportuje z przebiegu realizacji projektu, dokonuje zakupów, planuje i organizuje wyjazdy.
 
 Specjalista ds. rozliczeń – czuwa nad bieżącym i końcowym rozliczeniem finansowym projektu, sporządza wnioski o płatność w części finansowej, analiza wydatków i zobowiązań.
 
Wnioskodawca dysponuje pomieszczeniami Biura Projektu dla prawidłowej realizacji zadań w projekcie.
 
W ramach zadania, kierując się zasadą równości szans kobiet i mężczyzn jak również podstawowym kryterium wyboru jakim były posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie kandydata została zatrudniona kadra pedagogiczna projektu odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dodatkowych.
 
Zarządzający projektem i pozostali zatrudnieni zostali przeszkoleni z zakresu równości
szans.
W ramach promocji projektu utworzona została i na bieżąco jest aktualizowana podstrona internetowa projektu (www.spobiechow.szkolnastrona.pl) – zakładka Projekty „Z kapitałem w świat”).
 
 
Wszystkie działania promocyjne zostały prowadzone z zachowaniem zasady równości szans, treść materiałów promocyjno-informacyjnych projektu została skierowana zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Ich słownictwo i oprawa graficzna zostały przygotowane w sposób uniwersalny, nie faworyzując żadnej z płci.
 

 Obiechów,  dn. 02 stycznia 2015 r.                                             

 

                                                                                

 

 

 


TAK  SIĘ  INTEGRUJEMY  I  BAWIMY  NA  ZAJĘCIACH  RUCHU  ROZWIJAJĄCEGO

 

                                         

                                                                                 

                                                                                                             

  

                                                             

 

 

 

 

 

 

  

 

 SPRAWOZDANIA Z WYCIECZEK W RAMACH PROJEKTU  (kliknij tutaj)