Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

 • Odwiedziny: 267169
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016

Rozdział I

Kompetencje Samorządu

Art. 1.

 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7  września 1991roku (Dz.U.Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi  zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

 1. Samorząd Uczniowski (SU) jest reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

 1. SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną.
 2. SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez SU.
 3. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
 4. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Art. 4.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych i innych przepisów zawartych w Statucie szkoły.
 2. Dbanie, w całokształcie swojej działalności, o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 3. Informowanie społeczności uczniowskiej o pracach i planach Samorządu Uczniowskiego umożliwiające wyrażenie opinii oraz realizację pomysłów uczniowskich .
 4. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i poszczególnych klas,
 5. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne.
 6. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki, wypoczynku.
 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go poprzez opiekuna SU lub wychowawcę Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.

Art. 5.

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz  dyrektorowi szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
 2. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami  i stawianymi wymaganiami;
 3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w  nauce i zachowaniu;
 4. c.  praw do    organizacji    życia   szkolnego,    umożliwiającego     zachowanie właściwych proporcji między      wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
 5. d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi   potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
 6. Opinii Samorządu może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art.6a pkt.5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

 

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDUUCZNIOWSKIEGO

Art. 6.

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i SU,
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 3. Skarbnik,
 4. Sekretarz.
 5. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne.
 6. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
 7.  Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
 8. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
 9. W  pracy  Samorządu  Uczniowskiego  pomaga nauczyciel  opiekun  (lub   dwóch opiekunów).  Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

Art. 7.

1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 1. uchwala Regulamin SU,
 2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
 3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
 4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 5. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 1. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
 2. czuwa nadterminową realizacją planu pracy,
 3. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
 4.  rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
 5. Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły w ramach swoich kompetencji,
 6. Opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły.

 

 

 

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8.

Kandydatów do SU zgłaszają uczniowie szkoły .

Art. 9.

Kandydaci do SU muszą posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Art. 10.

Tryb wyboru SU:

1. Wyboru członków SU dokonuje się corocznie poprzez tajne, równe, bezpośrednie wybory.

2. W wyborach biorą udział wszyscy obecni w dniu głosowania uczniowie w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Członkami SU zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

4. W celu przeprowadzenia wyborów opiekun SU powołuje 3 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,

5. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

6. Wybory do SU składają się z dwóch części:

 1. uczniowie zgłaszają chęć kandydowania do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU
 2. od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów nie może  zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. Kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły

7. Wybory SU powinny zakończyć się do końca września każdego roku szkolnego.

8. Nowy SU powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.

 

 

 

 

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 11.

Kadencja Opiekuna SU trwa do odwołania. Odwołanie opiekuna może odbyć się na wniosek samego opiekuna, Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Samorządu Uczniowskiego. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 12.

Kandydatów na opiekuna SU zgłaszają wszystkie klasy. Warunkiem zgłoszenia kandydata do wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

Art. 13.

Wyboru Opiekuna SU spośród zgłoszonych kandydatów dokonują wszyscy obecni w dniu głosowania uczniowie do końca września.

Art. 14.

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego Opiekuna. W przypadku niemożności wybrania Opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

 

Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

Art. 15

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw –Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od pozostałych członków SU lub uczniów za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

Art. 17.

Powyższe opinie przedstawia się  dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej w formie pisemnej.

Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 18.

SU podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej2/3regulaminowego składu SU. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

Art. 19.

Zebrania podsumowujące pracę za I półrocze i rok szkolny oraz podejmowanie uchwał są protokołowane. Comiesięczne spotkania SU nie muszą być protokołowane.

Art. 20.

SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

 

Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘOD DECYZJI RADY SU

Art. 21.

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

Art. 22.

W przypadku            zawieszenia uchwały, o której    mowa w Art.21 opiekun SU i SU w terminie do 1 miesiąca od dnia  zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

 

 

Art. 23.

W sprawach spornych SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły reguluje Statut Szkoły.

 

Rozdział VIII

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 24.

1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:

 1. Zorganizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów i. in.
 2. Ze sprzedaży surowców wtórnych.
 3. Ze środków przekazanych przez sponsorów.
 4. Z innych źródeł.

Art. 25.

Finanse Samorządu prowadzi Skarbnik. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Skarbnika przy pomocy opiekuna SU. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

Rozdział IX

DOKUMENTY SAMORZĄDUUCZNIOWSKIEGO

Art. 26.

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 2. Księgę/ zeszyt/ bądź teczkę protokołów  (dopuszcza się również formę elektroniczną)
 3. Księga/ zeszyt/ teczka ewidencji dochodów i wydatków
 4. Plany pracy
 5. Sprawozdania z działalności za I i II półrocze

 

Rozdział X

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 27

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków SU.

Art. 28.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala się w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

 

Rozdział XI

TRYB WYBORU RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Art. 29.

 Na przełomie września i października odbywają się wybory na Rzecznika Praw Ucznia spośród Grona Pedagogicznego. Kadencja Rzecznika w osobie nauczyciela trwa 2 lata, w osobie ucznia -  1 rok.  

Art. 30.

 1. Wybory na Rzecznika organizuje Rada SU wraz z opiekunem.
 2. Organizatorzy informują społeczność szkolną co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o dacie w/w wyborów.
 3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
 4. Wyboru dokonuje się przez napisanie na kartce imienia i nazwiska kandydata na Rzecznika Praw Ucznia.
 5. Organizatorzy wyborów zbierają kartki do opieczętowanej urny.
 6. Obliczanie głosów dokonują Organizatorzy wyborów w obecności Opiekuna SU bezpośrednio po zakończeniu wyborów.
 7. Po obliczeniu głosów sporządza się protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów. Dokument ten przedstawiany jest ogółowi uczniów.
 8. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów, kartki do głosowania są niszczone

Art. 31.

Osobie, która otrzymała najwięcej głosów proponowana jest funkcja Rzecznika Praw Ucznia. W  razie odmowy propozycję składa się następnej osobie z listy. Jeżeli Rzecznik Praw Ucznia nie może pełnić  powierzonej funkcji  jego  obowiązki przejmuje nauczyciel, który, jako kolejny, w wyborach otrzymał najwięcej głosów.       

 

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 32.

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

 Art. 33.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu Opiekunem i Zarządem SU.