Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

 • Odwiedziny: 267149
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni

Misja i wizja szkoły

MISJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im Bohaterów AK w OBIECHOWIE

Szkoła to wspieranie kariery każdego ucznia, czyli kierowanie sytuacjami, w których każdy może w czymś wygrać. Szkoła Podstawowa w Obiechowie kształci i wychowuje uczniów w ścisłym związku ze środowiskiem, z którego wychowankowie pochodzą. Wychowankowie i kształcenie stanowi integralną całość, działania dydaktyczne i wychowawcze są zbliżone ideowo. W kształceniu szkoły zachowana jest właściwa proporcja między przekazem informacji a rozwojem umiejętności i wychowaniem.

Podmiotem wychowania jest uczeń, punktem wyjścia procesu edukacji są potrzeby rozwojowe wychowanka.

Szkoła Podstawowa w Obiechowie promuje integralny obraz rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia :

 • Rozwój fizyczny
 • Kształtowanie zmysłów
 • Umiejętność kierowania emocjami
 • Sprawności intelektualnej
 • Rozwój duchowy i ćwiczenie woli.

Nauczyciele przyjmują rolę asystenta w procesie rozwoju wychowanka, wspomagają i ukierunkowują jego rozwój. Wartości przyjęte przez szkołę uwarunkowane są oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Działania nauczycieli sprawiają, że wychowankowie biorą odpowiedzialność za przyjęte przez szkołę wzorce i normy.

Szkoła w swym procesie wychowawczo-dydaktycznym uwzględnia prace wychowawcze rodziny i środowiska, w którym funkcjonuje. W szkole istnieje ścisła zależność pomiędzy umiejętnościami nauczycieli, a atrakcyjnością różnorodnych form działania.

Integracja między przedmiotowa pozwala uwzględniać różne metody pracy w obszarach zainteresowań uczniów, stąd szkoła nasza jest po prostu bliżej świata i życia codziennego.

Wychowankowie uczą się pełnienia przyszłych ról w społeczeństwie, aby przyczyniać się do rozwoju własnych osobowości, środowisk regionalnych oraz swojej ojczyzny. W procesie kształcenia szkoła tworzy model wychowanka otwartego na zdobycze techniki, informatyki, stwarza warunki do swobodnego i aktywnego posługiwania się językiem.

„Szkoła musi być miejscem znaczącym dla dzieci, a nie stacją przejściową do przyszłości : DZIECKO BOWIEM ŻYJE TU I TERAZ ."

WIZJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W OBIECHOWIE

1. Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym.

 • 2. Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia by mógł harmonijnie, wszechstronnie rozwijać zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami.
 • 3. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać by osiągnął sukces.
 • 4. Relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym będą partnerskie i demokratyczne.
 • 5. Zapewnimy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
 • 6. Dobrze przygotowujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w zjednoczonej Europie, w ojczyźnie.
 • 7. Wspólnie z rodzicami wychowamy człowieka, który :
 • będzie umiał znaleźć cel i sens swego istnienia,
 • sprosta wyzwaniom dorosłego życia,
 • będzie odróżniał dobro od zła,
 • będzie szanował godność osoby ludzkiej, odrzuci przemoc i agresję, uzależnienia i nałogi będą mu obce,
 • będzie umiał dbać o zdrowie własne i innych,
 • potrafi racjonalnie wykorzystać swój wolny czas,
 • będzie żył w zgodzie z przyrodą jako dobrem niepowtarzalnym.

8. Nauczymy wychowanka współpracy w grupie, w zespole, współdziałania i kooperacji z innymi.

9. Przekonamy uczniów, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

„Szkoła powinna być miejscem przyjaznym dla dzieci. Żadne uczenie się nie ma sensu, jeśli w jego toku dziecko pozbawione jest odwagi i radości."