Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

 • Odwiedziny: 267173
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni

WSO , PSO - klasa I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

KLASA I

 

MAŁGORZATA FLAK

ROK SZKOLNY: 2009/2010

 

PSO OPRACOWANY DO PROGRAMU NAUCZANIA: Program Edukacji Wczesnoszkolnej w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej ,, Wesoła szkoła i przyjaciele", nr 4/09 w szkolnym zestawie programów, został dopuszczony

do użytku szkolnego 28 sierpnia 2009r.

  

 Formy i sposoby oceniania:

Ocenianie uczniów szkoły podstawowej klasy I.

W klasie I stosujemy w ocenianiu bieżącym ocenę punktowania i oceniać będziemy osiągnięcia:

 • w czytaniu
 • w czytaniu głośnym ze zrozumieniem
 • w pisaniu ( poziom graficzny)
 • w pisaniu samodzielnych tekstów
 • w mówieniu
 • w technice rachunkowej
 • w rozwiązywaniu zadań
 • sprawdziany
 • wiedza o otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym
 • działalność artystyczno-ruchowa
 • prace domowe

Szczegółowe kryteria oceniania w kl. I

1. W czytaniu

6p - czyta nowy tekst przeznaczony dla klasy pierwszej (płynnie, poprawnie, biegle, wyraźnie)   właściwa intonacja, tempo głosu, pauzy;

5p - czyta płynnie, wyraziście, tekst wyuczony, trafnie go interpretuje;

4p - popełnia nieliczne błędy przy czytaniu wyuczonego tekstu;

3p - popełnia wiele błędów, przekręca wyrazy;

2p - czyta sylabami, tempo bardzo wolne;

1p - czyta głosując, nie złoży wyrazu;

2. Czytanie głośne ze zrozumieniem

6p - czyta tekst dla klasy pierwszej i odpowiada prawidłowo na wszystkie pytania;

5p - czyta tekst dla klasy pierwszej i odpowiada poprawnie na wszystkie pytania;

 4p - czyta tekst dla klasy pierwszej i nie odpowiada prawidłowo na pytania;

3p -  często nie kończy czytanego tekstu i nie rozumie tego co przeczytał;

2p - ma trudności z przeczytaniem tekstu, nie umie opowiedzieć jego treści;

1p - ma trudności z czytaniem i ze zrozumieniem krótkiego tekstu;

3. W pisaniu

6p - zna litery, prawidłowo odtwarza układ elementów w budowie litery,

zachowuje proporcje i kształt liter w wyrazach; pisze bezbłędnie;

5p - właściwie zachowuje pochylenie, odstępy, ale pisze popełniając drobne błędy;

4p - nie zachowuje właściwej proporcji i kształtu liter, pisze popełniając nieliczne błędy;

3- myli układ  elementów w budowie litery, pisze z błędami;

2p - nie mieści się w liniaturze, źle łączy litery;

1p - nie zna wszystkich liter, myli litery;

4. W pisaniu samodzielnych tekstów

6p - samodzielnie ułoży i zapisze wielozadaniową wypowiedź na dany temat w spójną całość;

5p - umie samodzielnie ułożyć i zapisać wypowiedź wielozadaniową w formie zdań pojedynczych;

4p - samodzielnie ułoży i zapisze kilka zdań na zadany temat, wymaga pomocy nauczyciela;

3p - napisze dwa, trzy zdania samodzielnie, zdania nie tworzą całości;

2p - nie napisze samodzielnie, oczekuje pomocy nauczyciela;

1p - samodzielnie nie potrafi ułożyć i pisać z rozsypanki;

5. W pisaniu z pamięci i ze słuchu

6p - pisze bezbłędnie;

5p - błędy interpunkcyjne;

4p - 1 błąd ortograficzny, interpunkcyjne;

3p - 2-3 błędy ortograficzne

2p - 4 i powyżej błędów ortograficznych;

1p - nie napisze bezbłędnie nawet wyrazu;

6. W mówieniu

6p - wypowiada się wielozadaniowo na każdy temat, poprawność gramatyczna;

5p - wypowiada się samodzielnie na zadany temat pełnymi zdaniami;

4p - wypowiada się krótkimi zdaniami, poprawnie stawia pytania, odpowiada na  zadane pytania pełnymi zdaniami;

3p - wypowiedzi są ubogie, słownictwo mało urozmaicone;

2p - mały zasób słownictwa, odpowiada wyrazami;

1p - ubogie słownictwo, odpowiedzi wyrazowe, bardzo nieśmiałe, mała aktywność;

7. W technice rachunkowej

6p - potrafi zapisać i odczytać liczby do 100 oraz mnożyć i dzielić liczby do 30

5p - bezbłędnie liczy w zakresie 4 działań (śródroczny 0-10, końcoworoczny 0-20)

4p - popełnia nieliczne błędy w liczeniu, umie je skorygować)

3p - ma duże trudności w liczeniu, popełnia dużo błędów

2p - nie potrafi opanować wszystkich 4 działań;

1p - liczy na konkretach, z pomocą nauczyciela;

8. W rozwiązywaniu zadań

 6p - samodzielnie rozwiązuje zadania, układa zadania do podanej formuły;

5p - rozwiąże zadanie samodzielne po analizie treści, samodzielnie układa zadania w jednym zapisie;

4p - rozwiąże zadania przy pomocy nauczyciela, wymaga dodatkowych pytań;

3p - rozwiąże proste zadanie tekstowe wyłącznie z pomocą;

2p - nie potrafi dokonać analizy zadania, rozwiązuje popełniając błędy;

1p - potrzebuje ciągłej pomocy, inaczej zadania nie rozwiąże;

 9. Sprawdziany

6p - sprawdzian bezbłędny - 100%

5p - sprawdzian 99-90%

4p - sprawdzian 89-70%

3p - sprawdzian 69-50%

2p - sprawdzian 49-30%

1p - sprawdzian poniżej 30%

10. Wiedza o otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym

6p - wiedza wykracza poza program, posiada dodatkową wiedzę, zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zna okolicę, w której mieszka i bezpiecznie się w niej porusza;

5p - opanował materiał programowy, wykonuje doświadczenia przyrodnicze;

4p - zna bliższe i dalsze otoczenie, szanuje przyrodę;

3p - ma niewielkie braki, zna rośliny, zwierzęta;

2p - wiadomości wybiórcze, ubogie;

1p - nie dostrzega zamian w otoczeniu przyrodniczym;

 Oceniając czy uczeń posiada wiedzę o otaczającym środowisku społecznym bierzemy pod uwagę czy:

- potrafi prawidłowo zachowywać się i porozumiewać w sytuacjach społecznych np. w sklepie, w szkole, na poczcie;

- zna ważne i interesujące miejsca w swojej okolicy;

- wykazuje zainteresowanie przeszłością i tradycjami swojej miejscowości;

- zna i szanuje symbole narodowe;

- postrzega siebie jako członka własnej rodziny i ma świadomość wynikających z tego zależności;

11. Działalność artystyczno - ruchową

6p - prace estetyczne, bogate w treść, wykazuje zdolność w wybranej działalności, bardzo sprawna aktywność ruchowa; 

5p - prace bogate w treść, prawidłowo rozplanowane, kolorystyczne, sprawność manualna bardzo dobra, lubi muzykę i chętnie śpiewa, lubi ruch, zabawy ze śpiewem;

4p - ma poczucie rytmu, lubi śpiewać, prace estetyczne lecz brak szczegółów, mała aktywność techniczna;

3p - szybko się zniechęca, prace mało estetyczne, ubogie w treść, nie lubi śpiewać, ruch nie sprawia mu wielkiej radości;

2p - prac nie kończy, nieestetycznie wykonuje, nie potrafi rozplanować na kartce, ruch nie sprawia wielkiej radości;

1p - sprawność manualna i ruchowa bardzo słaba, brak wiary w swoje możliwości;

Oceniając, czy uczeń wyraża swoje przeżycia, doświadczenia i myśli za pomocą prac plastycznych, analizujemy:

- zaangażowanie w działalność plastyczną,

- twórcze podejście do tematu,

- stopień odzwierciedlania charakteru przeżyć w pracach plastycznych,

- dbałość o szczegóły,

- dobór barw.

 Oceniając, czy uczeń prace artystyczno-techniczne wykonuje estetycznie, sprawdzamy:

- stopień estetyczności wykonanej pracy,

- maksymalizację podejmowanych działań, zmierzających do estetycznego wykonania pracy,

- dbałość o stanowisko pracy, działanie zgodne z instrukcją.

Oceniając, czy uczeń wyraża swoje przeżycia, doświadczenia i myśli za pomocą ruchu, gestu i dźwięku, analizujemy:

- zaangażowanie w zajęciach muzyczno ruchowe,

- wykazanie twórczego myślenia w realizacji tematu,

- udział w inscenizacjach, zabawach, dramach,

- wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych i udział w zespołowych grach sportowych.

12. Prace domowe

6p - prace odrabiane systematycznie, bardzo estetyczne pismo, bezbłędne;

5p - prace bezbłędne, staranne;

4p - nieliczne błędy w stylu i interpunkcji;

3p - prace mało staranne, zdarzają się błędy;

2p - popełnia błędy, niesystematycznie odrabiane prace domowe;

1p - brak prac domowych